Föredraget startar kl. 18
Liberal Judendom har bjudit in Jasenko Selimovic, kandidat för fp till Europaparlamentet, tidigare statssekreterare hos Erik Ullenhag, att tala under temat ”EU, främlingsfientlighet, antisemitism, och hur vi kan bemöta det?” Han har gjort sig känd som en orädd debattör som vågat ta ställning.

Mer om Jasenko på http://jasenkoselimovic.com/.

Efter föredraget sker sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt nedan.

Mötesagenda
Datum  2014-04-01
Tid ca 18.30 – 20.00
Plats Biblioteket, Wahrendorffsgatan 3

§ 1.  Mötet öppnas
§ 2.  Val av ordförande för mötet
§ 3.  Val av sekreterare för mötet
§ 4.  Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
§ 5.  Mötets behöriga kallande
§ 6.  Fastställande av dagordningen
§ 7.  Fastställande av röstlängd
§ 8.  Årsberättelse för verksamheten under 2013
§ 9.  Kassaförvaltarens rapport och revisionsberättelse
§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§ 11. Val av styrelseledamöter för två år
§ 12. Val av styrelseledamöter för ett år
§ 13. Ge ordföranden och kassaförvaltaren fullmakt att var för sig disponera över Liberal Judendoms tillgångar
§ 14. Val av revisor och revisorssuppleant
§ 15. Val av valberedning
§ 16. Fastställande av årsavgift för 2014
§ 17. Information/diskussion om utvecklingen i församlingen sedd med liberala ögon
§ 18. Eventuella motioner och övriga frågor
§ 19. Mötet avslutas

Advertisements