Anmäl dig till info@liberaljudendom.se senast 27 februari- Välkommen!

ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN Judisk Mångfald, fd Liberal Judendom
Datum 2015-03-03

Årsmötet inleds med en presentation om Vad vill Judisk Mångfald.

Agenda
§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Val av ordförande för mötet
§ 3. Val av sekreterare för mötet
§ 4. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
§ 5. Mötets behöriga kallande
§ 6. Fastställande av dagordningen
§ 7. Fastställande av röstlängd
§ 8. Årsberättelse för verksamheten under 2014
§ 9. Kassaförvaltarens rapport och revisionsberättelse
§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§ 11. Val av styrelseledamöter för två år
§ 12. Ge ordföranden och kassaförvaltaren fullmakt att var för sig disponera över Judisk Mångfalds tillgångar.
§ 13. Val av revisor och revisorssuppleant
§ 14. Val av valberedning
§ 15. Fastställande av årsavgift för 2016
§ 16. Information/diskussion om utvecklingen i församlingen sedd med mångfalds ögon
§17. Eventuella motioner och övriga frågor
§ 19. Mötet avslutas

Advertisements