Judisk Mångfald vill stödja alla de tre religiösa huvudinriktningarna inom judendomen som idag är aktiva inom vår församling. Ortodox, Masorti (konservativ) och progressiv judendom har alla en viktig plats att fylla och skall behandlas med samma respekt inom församlingen.

Alla partier säger sig bejaka enhetsförsamlingen men Judisk Mångfald gör det också i praktiken. Vi har exempelvis varit pådrivande för jämställdhet mellan könen i Stora synagogan. Vi har både drivit att församlingen bekostat utbildningen av en svensk ortodox rabbin och att progressiv judendom etablerats i Stockholm. Det fyller en lucka i det judiska Sverige eftersom progressiv judendom är den i världen snabbast växande religiösa inriktningen inom judendomen.

Stora synagogan
Judisk Mångfald har sin starkaste religiösa förankring i Stora synagogan. Judisk Mångfald vill öka synagogans självständighet i religiösa frågor och samtidigt värna sammanhållningen i enhetsförsamlingen.

Vi anser därför att stora delar av besluten i religiösa frågor för synagogan bör flyttas från fullmäktige till en synagogkommitté som ges stor frihet att organisera verksamheten. I kommittén bör ingå lekmän och religiösa ledare som är aktiva inom synagogan; rabbin, kantorer, gabaim och regelbundna gudstjänstdeltagare. Vi vill däremot inte se en helt självständig synagogförening som riskerar att äventyra synagogans ställning i församlingen och symbol i samhället.

Judisk Mångfald är övertygad om att med en karismatisk rabbin, större självstyre och en mera rättvis fördelning av församlingens pengar så kan Stora synagogan bli det religiösa och sociala nav som församlingen så väl behöver.
Stora Synagogan är Stockholms äldsta och Sveriges största synagoga. Den fyller därmed en samlande funktion utöver att vara de “vanliga” besökarnas gudstjänstlokal. Det är då en rimlig konsekvens att denna synagoga får medel till att utvecklas utifrån sina behov.  Samtidigt bygger den på 150-åriga gudstjänsttraditioner med djupa rötter i församlingen. En följd av detta är att Stora synagogans traditioner ska utvecklas i samklang med besökarnas och de religiösa tjänstemännens värderingar.”
– Peter Könyves, gabai i Stora synagogan

Kontakta oss.