STADGAR FÖR FÖRENINGEN LIBERAL JUDENDOM

Antagna vid ett konstituerande möte den 3 maj 1962
Reviderade vid årsmötena den 16 mars 1989 och 29 mars 1993

Ändamål
§ 1
Föreningen har till ändamål att verka för en liberal judisk anda och en därpå grundad liberal judisk politik inom Judiska församlingen i Stockholm.

Föreningen skall meddela saklig fortlöpande information angående verksamheten inom Judiska församlingen och dess styrande organ för att därigenom väcka och vidmakthålla intresse för församlingslivet.

Föreningen skall utse kandidater vid val av församlingsfullmaktige i Judiska församlingen i Stockholm under gruppbeteckningen ”Liberal Judendom” eller annan gruppbeteckning, som föreningen må antaga.

Medlemskap
§ 2
Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen.

Till medlem må antagas en var, som tillhör Judiska församlingen i Stockholm, och som fyllt 18 år. Styrelsen kan dock bevilja medlemskap till annan judisk person. Medlem äger efter skriftlig uppsägning utträda ur föreningen.

Medlemsavgift fastställes av årsmöte. Ungdomar och studerande utan egen arbetsinkomst befrias från medlemsavgift. Därutöver bygger föreningens ekonomi på frivilliga bidrag och insatser.

Styrelse
§ 3
Föreningens styrelse väljes för en ettårsperiod vid föreningens årsmöte. Den skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt ytterligare ledamöter så att totala antalet blir högst tolv. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och – om så anses ändamålsenligt – inom eller utom sig en redaktionskommitté eller annan kommitté.

Föreningens firma tecknas gemensamt av två av styrelsen utsedda styrelseledamöter.

§ 4
Styrelsen handhar den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av föreningen fattade beslut.

Styrelsen är beslutför, då minst fyra ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening, som erhåller högsta antalet röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val skiljer lotten.

Arbetsutskottet bereder ärenden, vari styrelsen skall besluta och beslutar självt i ärenden, som för beslut hänskjutits av styrelsen till utskottet.

Årsmöte och föreningsmöte
§ 5
Föreningen sammanträder till årsmöte i februari eller mars månader varje år.
Kallelse till årsmöte skall utsändas c:a 14 dagar före mötet. Föreningen sammanträder därutöver enligt styrelsens bestämmande eller då tio av föreningens medlemmar skriftligen så påfordrar.

§ 6
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 7
Vid årsmöte skall utses en revisor jämte suppleant att granska föreningens räkenskaper, och skall upptagas – förutom frågan om ansvarsfrihet och sedvanliga val av föreningsmedlem senast tio dagar före mötet väckta frågor.

§ 8
Beslut vid års- och föreningsmöte fattas, utom i frågor, som röra stadgar eller föreningens upplösning, med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Vid val skiljer lotten.

Stadgeändringar
§ 9
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid årsmöte och med minst tvåtredjedels majoritet. Förslag om ändring må ej antagas med mindre frågan därom varit angiven i kallelsen till mötet.

Föreningens upplösning
§ 10
För föreningens upplösning fordras beslut på årsmöte. Förslag om upplösning må ej antagas med mindre frågan därom varit angiven i kallelse till mötet. För beslut fordras minst två tredjedels majoritet.

Beslutet skall bekräftas på ett för ändamålet sammankallat föreningsmöte. För det slutgiltiga beslutet, som även skall innefatta avveckling av föreningens tillgångar och skulder, fordras minst två tredjedels majoritet.

Om tillgångarna överstiger skulderna skall överskjutande belopp ställas till förfogande för Judiska församlingens i Stockholm sociala verksamhet.

Kontakta oss.